ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι σύμφωνα με το ν.2387/20 (όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.2121/93, ν.2819/00 και ισχύει σήμερα) απαγορεύεται κάθε παραμόρφωση,περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου και απαιτείται πάντα η μνεία του δημιουργού και της πηγής.